1. Người hỗ trợ
Nhóm doanh nhân mỉm cười trong một cuộc họp

Được chứng nhận

Người hỗ trợ rất quan trọng đối với toàn bộ hệ sinh thái Pennie, được thiết kế để cung cấp một không gian cho khả năng tiếp cận bảo hiểm y tế.

Sau khi khóa đào tạo Assister của bạn hoàn tất, bạn sẽ cần bắt đầu quy trình Đăng ký Assisters với Bộ Bảo hiểm Pennsylvania. Chúng tôi đã tạo Hướng dẫn Đăng ký Assisters này để tham khảo.

Đồng nghiệp kinh doanh làm việc cùng nhau tại văn phòng

Tạo tài khoản

Nếu bạn là Người hỗ trợ Pennie được chứng nhận đang tìm cách tạo tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với Người quản lý thực thể đăng ký của bạn. Người quản lý thực thể đăng ký của bạn sẽ có các đặc quyền hệ thống để "thêm người hỗ trợ mới". Nếu bạn không có Người quản lý pháp nhân đăng ký, vui lòng truy cập liên kết này để thiết lập Tài khoản pháp nhân đăng ký của tổ chức và tài khoản người hỗ trợ của bạn. Xin lưu ý: điều quan trọng là phải có địa chỉ email / tên người dùng riêng cho Tài khoản thực thể đăng ký và tài khoản hỗ trợ của bạn trong nền tảng Pennie.