1. شریکان
  2. د بورډ د غونډې مواد

د بورډ د غونډې مواد

د کوروناویروس په بیړنۍ حالت کې د کورنۍ د خوشبینۍ د لاس لیلی
زمونږ هئیت مدیره پلاوی په خپل ډګر کې مشران دی او د پینی ژمنه شریکوی چې د پنسلوانیا د خلکو په ګټه عمل کوی.  لاندې تاسو کولی شئ د مخکښې ناستې مواد ومومئ، او همدارنګه د راروانو غونډو په اړه معلومات.

ته په کوریلی ډول رابلل شوی یې

د پینی راتلونکې غونډې

هیڅ پېښه ونه موندل شوه !

Pennie بورډ غونډه مواد

2024

جان 5th، 2024: اجنډا | د لیدنې ثبت | د ناستې ډیک | د کتنې مېنټې

فبروری 22rd، 2024: اجنډا | د لیدنې ریکارډ # 1 | د غونډې ثبت # 2 | د غونډې ډکۍ

د می 16 ، 2024: اجنډا | د لیدنې ثبت | د غونډې ډکۍ 

جولای 31، 2024: اجنډا | د غونډې لینک | د غونډې ډکۍ

اګست 8th، 2024: اجنډا | د غونډې لینک | د غونډې ډکۍ 

Oct 24، 2024: اجنډا | د غونډې لینک | د غونډې ډکۍ 

 

2022

۲۰۲۲ کال د جون ۱۸مه : اجنډا |   د غونډې ډکه |   د غونډې ثبتول | د غونډې دقیقې

فبروری 17 , 2022 : اجنډا |   د غونډې ډکه |  د غونډې ریکارډنګ #1 |   د غونډې ریکارډنګ #2 |   د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۲ کال د مې ۱۰ مه : اجنډا |  د غونډې ډکه | د غونډې ثبتول |  د غونډې دقیقې

۲۰۲۲ کال د جون ۱۷ مه : د اجنډا |   د غونډې ډکه |  د غونډې ثبتول |  د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۲ کال د اګست ۱۸ مه : اجنډا |  د غونډې ډکه |   د غونډې ثبتول |  د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۲ کال د اکټوبر ۲۰مه : اجنډا | د غونډې د |  د غونډې ثبتول |   د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر اوله نېټه : اجنډا |  د غونډې عرشه |  د غونډې ثبت | د غونډې دقیقې

 

2021

د ۲۰۲۱ کال د ډسمبر ۱۶مه : د اجنډا |  د غونډې ډکه |   د غونډې ریکارډ | د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۱ کال د اکټوبر ۲۱ : د اجنډا |  د غونډې ډکه |  د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۱ کال د اګس ۱۹ مه : اجنډا |  د غونډې ډکه |  د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۱ کال د جون ۱۷ مه : د اجنډا |  د غونډې ډکه |  د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۱ کال د اپرېل ۱۵ مه : اجنډا |  د غونډې ډکه |   د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۱ کال د مارچ ۲۵ : د اجنډا |   د غونډې ډکه |  د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۱ کال د فبروری ۲۵ مه : د اجنډا |  د غونډې ډکه |   د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۱ کال د فبروری ۳مه : د اجنډا |  د غونډې ډکه |   د غونډې دقیقې

2020

د ۲۰۲۰ کال د ډسمبر ۱۷ : اجنډا |  د غونډې ډکه |  د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۰ کال د نومبر ۱۸ مه : د اجنډا |   د غونډې ډکه |  د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۰ کال د اکټوبر ۲۲ : د اجنډا |   د غونډې ډکه |  د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۰ کال د سیپټ ۲۴ مه : د اجنډا |   د غونډې ډکه |   د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۰ کال د اګبر ۲۰ : د اجنډا |   د غونډې ډکه |   د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۰ کال د جولای ۱۷ مه : اجنډا |   د غونډې ډکه |  د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۰ کال د جون ۱۸ مه : د اجنډا |   د غونډې ډکه |  د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۰ کال د مې ۱۹ مه : د اجنډا |   د غونډې ډکه |   د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۰ کال د اپرېل ۱۶ مه : اجنډا |   د غونډې ډکه |   د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۰ کال د مار ۱۹ : د اجنډا |   د غونډې ډکه |   د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۰ کال د فبروری ۱۹ مه : اجنډا |   د غونډې ډکه |   د غونډې دقیقې

د ۲۰۲۰ کال د جون ۲۳ : د اجنډا |  د غونډې ډکه |   د غونډې دقیقې

 

2019
د ۱۳۹۸ کال د ډسمبر ۱۷مه :   د اجنډا   |  د   غونډې ډکه   |  د   غونډې دقیقې
د ۱۳۹۸ کال د نوومبر ۱۳مه :    اجنډا   |  د   ځانګړی غونډې وړاندې کول   |  د   غونډې دقیقې
نوومبر 0 4 , 2 0 1 9 :   د اجنډا   |  د   غونډې ډکه   |  د   غونډې دقیقې
د ۱۳۹۸ کال د اکټوبر ۱۵مه :   د اجنډا   |  د   غونډې دقیقې
د ۲۰۱۹ کال د سیپټ ۱۰ مه :   د اجنډا   |  د   غونډې دقیقې

د فرعی کمېټې مواد

2022

د ۲۰۲۲ کال د مې د ۲۷ مې د پرسونل د فرعی کمېټې غونډه : اجنډا |  د غونډې ثبتول | د غونډې دقیقې

 

2021

د ۲۰۲۱کال د ډسمبر ۱۷ مه د پرسونل د فرعی کمېټې غونډه : اجنډا |  د |  د غونډې ریکارډنګ لومړۍ برخه |  د غونډې ثبت دویمه برخه

د ۲۰۲۱کال د ډسمبر ۸ مه د پرسونل د فرعی کمېټې غونډه : اجنډا |  د غونډې ریکارډ